มัสยิดส้ะมีย์อุ้ลฮักก์


ม.6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120   -

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -