ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award 2017) ประเภทรางวัลสินค้าฮาลาล (Best Halal) ประจำปี 2560 แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าฮาลาล

        ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการพิจารณาและตัดสินรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award 2017) ประเภทรางวัลสินค้าฮาลาล (Best Halal) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โครงการดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าฮาลาลของไทยในตลาดโลก ดดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแกผู้ส่งออกและบริการที่มีผลงานดีเด่น ให้มีการริเริ่มแลพพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าเป็นของตนเอง และมีการค้าแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณารางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น นั้น

        ในการนี้ กรมขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award 2017) ประเภทรางวัลสินค้าฮาลาล (Best Halal) ประจำปี 2560 แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าฮาลาล รายละเอียดหลักเกณฑ์ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pm-award.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-636-1051 ต่อ 301,351 และ 355 หรือ 098-341-4539 อีเมล์ pm.award2017@@mail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
Best_Halal_2017_2.pdf 2.26 MB